+91973-692-4365, 01795-222007

View T.C

S.No Name Of Student Date of Issue Download
1 Vandana Thakur 07-08-2020
2 Julkaif 28-08-2020
3 Shakeel Mohammad 28-08-2020
4 Palak Thakur 07-08-2020
5 Rahul Thakur 07-08-2020
6 Arnav Thakur 07-08-2020
7 Varsha Sharma 10-06-2020
8 Suryansh Sharma 05-06-2020
9 Vanshika Kaushal 03-06-2020
10 Abhishek Rana 03-06-2020
11 Harsh 10-09-2020
12 Irfan Khan 15-09-2020
13 Shaina 15-09-2020
14 Krishan Kant 28-09-2020
15 Suchet 15-10-2020
16 Aisha 15-10-2020
17 Rehan Khan 15-10-2020
18 Vrinda Sharma 20-10-2020

Notifications & Circulars

Copyright © Gyan Dham School. Website Designing Company by H.T.Logics Pvt.Ltd